Amasu okukhokha intela yabasebenzi - Intela amasu


• Ukukhokhiswa intela. IRP 3( c) – Intela Yabasebenzi ezobanjwa ngesikalo esimileyo ( isb.

Ikhasi 9 kwayi- 23 • Ukutshalwa Kwezimali Kuzimakethe Zemali. Nokuqapha amasu okuphatha abantu.

Amasu okuyeka ukuklinya inyoka Ezokungcebeleka / 3 September, 1: 12pm / THEMBA NTSHINGILA Siyazi ukuthi abantu abaningi babhekene nenkinga yokuzijabulisa ngabodwana ocansini ngenxa yezizathu eziningi. IRP 3( b) – Intela Yabasebenzi ezobanjwa ngesikalo esimileyo ( isib. Iii) Amasu okubhekana nezimo ezibucayi. • Imininingwane yabasebenzi bezokwazisa bomgwamanda womphakathi;.
Isibali seNtela Yabasebenzi– Intela yabasebenzi yanyanga zonke. Umlingisi unika abantu amasu okusebenza kuthelevishini Izindaba / 30 July, 2: 33pm / BONISWA MOHALE UMLINGISI odumile uRelebogile Mabotja uzimisele ngokusiza abafuna ukulingisa.

Uma umqashi ezuze umhlumulo we- ETI kanti ubengathobelanga imigomo ngosuku lokugcina enyangeni obekusetshenziswa noma obekukhokhwa ngalo umhlomulo, “ i- ETI esetshenzisiwe” izobuyiselwa emuva, nokungaphetha ngezinhlawulo kanye nenzalo, uma intela yabasebenzi ibingakhokhwanga ngokugcwele kuze kube lusuku lomnqamulajuqu. Ama- commission agents / izinkampani zokuzisebenza/ iqomangcebo lokuzisebenza).

Inhloso yoMcebo Ongabantu wukuqinisekisa ukuthi i- sefa. Isibali se- ETI – uma sekufezwe konke okoyizimfuno zohlelo nokuyizidingo uvunyelwe ukufaka isicelo SeMihlomulo Yentela Yabasebenzi.


Amasu okukhokha intela yabasebenzi. Isishwankathelo seNgxelo Yokuhlela Umsebenzi Meyi 3 Iindawo zeetonela zoveliso lombane ezintathu kunye neentambo zombane ezinxulumene noko; Uveliso lombane okusisiseko kwanoko kuphezulu; Ubukhulu bamadama obahlukeneyo obuthathu beDama.
( g) IMPAHLA ENGANYAKAZISEKI ( i) Amatayiteli; ( ii) Ukuqashisa ( iii) Amaplani okwakha; ( iv) Amabhondi nokunye okuhlangene nempahla. Isigaba 11 seSheduli lesi- 4 ( ubunzima) / ukuphunza okubuyekeziwe okudluliselwe phambili).

AMASU-OKUKHOKHA-INTELA-YABASEBENZI