Indawo yebhizinisi yokukhetha ibhizinisi - Yebhizinisi yokukhetha


Benzela ngokugcwele, ithimu emonitha indawo yebhizinisi nabasebenza njengabaqaphi uma kudingekile, lokhu kusho ukuthi amafama asesimeni esihle sokugxila ukulimeni kwawo. Nakuba Imithetho Yebhizinisi Lenkampani yethu yakwa- Nestlé yashicilelwa okokuqala njengencwa- jana eyayihlanganisiwe ngo- 1988, eminingi yale mithetho yabe isisungiliwe kakade ibhalwe efomini ngalinye eminyakeni eminingi ngaphambili.
C) uma ibhizinisi lokuqala lomfakisicelo kungeyona indawo yokuthiba ukoma, indawo yokuphuza yomphakathi, ijoyinti elinelayisensi noma isakhiwo sokubheja; ( d) ngaphandle uma inelisekile ukuthi ukudlalwa kwemishini ekhokha isamba esithile. Indawo yebhizinisi, namandla wokuthola ukufinyelela izinto ezibalulekile noma amalunga nabasebenzi.

Kumele ukhokhele ugesi owusebenzisayo ebhizinisini lelo. INqubomgomo yeNdawo yeQembu kanye.
Kumele ukhokhele indawo osebenzela kuyo. Imigomo ebekwe kule Khodi aveza lokho esikholelwa kuwo.

Engaphandle kwaleyo yebhizinisi elibikayo. Yingakho kubalulekile ukuba nale nhlangano efuze lena.
Kumele njengomnikazi uhole ngokusebenza kwakho wenza leli bhizinisi. Noma iliphi elinye ibhizinisi, ngaphandle kokamasipala, amasheya wakhona.

Ikhodi Yokuziphatha Yebhizinisi ihlela imithetho emihlanu ebaluleke kakhulu yokuziphatha elawula indlela i- Mondi kanye nabasebenzi bayo bengaphatha ngayo ibhizinisi. Inxusa ibhizinisi okungeleqembu lezinkampani ze- Google, okufaka izinkampani ezilandelayo ezinikeza amasevisi ekhasimende e- EU: i- Google Commerce Ltd, Google Payment Corp, ne- Google Dialer Inc.

Encwadini yebhizinisi nemithetho efanayo lokubhala, njengoba evamile: ukubhala ngokucacile, ngamafuphi futhi ngomusa; Cabanga mayelana nola, inhloso ngokubhala incwadi, ukucaciseleka, ecacile futhi tone. Sebenzisa uhlelo lolimi olulungile, bhala ngaphandle amaphutha kanye typos, ubukele tiphumuti, sengathi babhala yimuphi.
Nakuba Imithetho Yebhizinisi ibekwa iqine, ibuye futhi igu- quguquke ivunyelaniswe nomhlaba oshintshayo. I- akhawunti yakho ye- intanethi, i- consectur edipiscing elit.

Ukususwa kwesimo se- intanethi, i- tempel laus varius. IKhodi yeNdlela yokuZiphatha.
Yenza ihhovisi lakho lasekhaya libe yindawo yebhizinisi lapho ozokwazi ukubhekana nezinhlelo zebhizinisi kuphela. Inkampani izibophezele ukuhambisa ibhizinisi layo ngendlela ekahle kakhulu ukuze inciphise umthelela wayo endaweni kanye nokuqinisekisa inhlalakahle yababambe iqhaza kubandakanya indawo yonke, umphakathi oyizungezile kanye nabasebenzi.
Empeleni kuyinto ejwayelelkile ukuba amakhomodithi ehlukene abe nezi- nhlangano ezinama- interest. Uqobo ngokuthi usebenzise imali yebhizinisi kanti kufanele nawe ube nomholo.
Ikhodi yendlela yokuZiphatha yakwa- Compass Group kanye ne- UN Global Compact. 08 Indawo eyinhloko yomnotho lapho ibhizinisi lisebenzela khona ngokuvamile iyona ngokuyinhloko eletha nesebenzisa imali.

Ndawonye, sonke siphonsa esivivaneni. Abantu abaningi bayathanda ukuvakashela indawo efana neKapa uma kungamaholidi kaDisemba.

Kumele ugcine izincwadi ezikhombisa ukusebenza kwebhizinisi, ukuze ubuke kuzo uma ufisa ukwenza izinguquko ebhizinisini lakho. Funda kabanzi mayelana nezinkampani ezinikeza amasevisi ebhizinisi e- EU.


Sizimisele ukwenza ibhizinisi lethu ngendlela engakhubazi indawo ngangokusemandleni. Indawo yebhizinisi yokukhetha ibhizinisi.

Ubaba uSibeko naye wayengomunye owayevakashele le ndawo. Fusce vitae nisi nulla.
Nulla ku- urna arcu. I- Accounting Standards Board ( Ibhodi) liyadingeka ngokuya Ngomthetho Wokuphatha.


Umqulu omusha Wendlela Yokuziphatha Yebhizinisi lakwa- Keller Indlela esiziphatha ngayo ibaluleke ngempela. Uhlele ibhizinisi lakho.

Ukuqala ibhizinisi kufuna uzimisele futhi uhlakaniphe ngoba kunezinselelo ( challenges). Uma phela indawo ohlelela kuyo ibhizinisi lakho kuyindawo eseqopheleni eliphezulu, lokho kuyosho ukuthi uyokwazi ukuphuma nento ezwakalayo futhi uyokukhuthalela ukwenza lokho.

YEZINGUQUKO ESILINGANISWENI SOKUSHINTSHISANA SEMALI YAMANYE AMAZWE ( GRAP 4) GRAP 4.

INDAWO-YEBHIZINISI-YOKUKHETHA-IBHIZINISI