Indawo yokuhweba indlu yokukhetha - Yokuhweba indawo

Siyaxoxisana ngocansi, ngothando sibuye sakhe nobungane,. Isibonakaliso: 2 Umbono wokucwaninga.

6 “ indlu yokuhlala, izitolo, amafulethi”. Indlu uguqasithandaze nendlu yendilinga.

Yizindleko ezakheke ekwakhiweni kwaleyo nzuzomali yokuqashisa ezingafakelwa isicelo. Enye imali kanye/ noma izindleko zangasese ngeke kuvunyelwe njengezinto ezingadonswa.
Need to translate " register" to Zulu? Yebo, imali ethelelwayo ( imali yerenti) ingakwazi ukwehliswa njengoba kungenzeka kube nezindleko ezakheka ngesikhathi indlu irentelwa.

Angakha khona indlu yakhe aphile ngoku- thula nangokuvikeleka lapho anakho konke okudingekayo ukwenza loku, isib. The rest stop will have the following facilities: 1.
Ngizamile ukuyochaza udaba lwami enkantolo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Indawo Yokuphumula has the mandate to unite the African continent by developing completely off grid road side rest stops.

INDLU Yokubhebhana. Here are 5 ways to say it.

Kungumphumela wendlela ‘ yokwakha- indawo’ – ngokukhomba I ndawo ngokubethelela isikhonkwane. PULA IMVULA > > GROWING FOOD > > GROWING PEOPLE > > GROWING PROSPERITY > >.


2 UMASIPALA UMSUNDUZI IMITHETHO EMAQONDANA NENTELA KAMASIPALA YEZAKHIWO KANYE NOMHLABA KAMASIPALA. IMITHETHO EMAQONDANA NENTELA KAMASIPALA YEZAKHIWO KANYE NOMHLABA KAMASIPALA.

Ngicela noma ngubani ongangisiza ukuba angisize nakhu ngizohlala emgwaqweni sengimdala kangaka, ” kuzikhalela uNksz Mlambo. 40 seater restaurant 2.

Kanye nezakhamuzi bechaza ngayo ‘ indawo’ yabo ( inhlalo yokuhweba kanye nendlela yokubusa) kuleyo ndawo encanyana Kanye. Izimboni kumbe yokuhweba; 1.


Toilet facilities for travellers and staff 3. Nazo zaziyindilinga.

Indawo yokuhweba indlu yokukhetha. Indawo yokuhweba iphithene futhi ig- cwele ngamatemu angaziwa namaphethini ngajwayelekile okuthenga.
Each rest stop will be built for approximately everykm of national road across the continent. Ngicela iMeya ingisize ngoba itayitela lasekhaya elidala liyakhombisa ukuthi likokoteliwe ukuze isihlobo sami sizodayisa indlu.

INDAWO-YOKUHWEBA-INDLU-YOKUKHETHA