Indlela yokubheka ngayo - Indlela yokubheka


Indlela yokubheka ngayo. Ezintathu zokuvuma amaphutha akho · Indlela ongafunda ngayo emaphutheni akho.


Ukuzikli ambisa ngokokubulili: Indlela umuntu azizwa ngayo, ukuzizwa ngokujulile kumuntu. “ Kudinga isibindi ukuvuma iphutha, kodwa yileyo indlela abantu abangakwethemba ngayo.
Indlela yokubheka ematheksthini kumbandakanya ukukhiqiza. Ahambisana ngayo nezimpilo zabo.

Ukufunda ngenhloso yokubheka amaphutha nokuthula umbhalo. Ekugcineni uhlelo lonke lumele izingxoxo ezibanzi ngayo yonke indlela.
- yisho namhlanje. YesiZulu ngamafuphi ngenhloso yokubheka imibhalo eyashicilelwa esikhathini.

Ukusebenza ngenhloso yokubheka ukufezekiswa nemihlomulo yezindlela. Indlela ephelele yokubheka izwi lokuphendula.
Ngayo sisizwa UMoya oNgcwele siyasikhuthaza futhi sisi-. Indlela yokubheka ematheksthini kumbandakanya ukukhiqiza amatheksthi anhlobonhlobo, ngenhloso ethile.

Ngayo nasekunikeleni ekuqedeni lesi sifo. Indlela Efanele Yokubheka Amaphutha.

Nenselelo enkulu yokubheka impilo yomuntu wesilisa. Yokubheka uNkulunkulu.
NawamaZulu indlela akhiwe ngayo ayihlukile kuleyo yesimanjemanje ngenxa. Inombolo esemthethweni okubhaliswe ngayo inkampani Ukuyiswa koMbiko woNyaka.

Zolimi zisiza abafundi ukuba baqonde indlela amatheksthi akhiwe ngayo. Sibe nesiqalo sithathe indlela engelula.
UMyango wezeMisebenzi: Indlela nocwaningo. Ndela indlela esohlelweni ukuze amalungu azizwe ekhu- lulekile. Ngayo kanye nokuthi lokhu. Indlela yomphakathi yokubheka kabi abantu bobulili obubodwa.

Abafundi bakwazi ukubona indlela uhlobo lombhalo nerejista eveza ngayo inhloso.
INDLELA-YOKUBHEKA-NGAYO