Indlela yokufunda amashadi ekhandlela izibani ngaphambili - Ekhandlela indlela


Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini. Ngithemba lesi sihloko uzokunika amandla futhi usize babhekane nezinkinga letivimbela baphendukela ekufundeni English emkhubeni.

Lelitshe lomsoco akufanele liphakelwe izimbuzi lilodwa kufanele kubekhona okunye ukudla ezikutholayo. Unyaka wesihlanu Usuyaqaphela ukuma nemibala ukwethula amashadi.

Manje wena wazi indlela yami okwandayo nogqozi kanye self- ngcono. Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa liphakelwa izimbuzi.


Kwakusele kuziintsuku ezininzi imbovane encinane ingawaseli amanzi. Indlela eya Enkululekweni Ngesiphambano” Njengoba ufunda lendaba, kungenzeka ukuthi usenkingeni enkulu mhlambe kukhona asebekudumaze okungangokuthi sewubona sengathi ngisho nonkulunkulu ukude nawe, ngeke esakwazi ukukusiza.

2 " Ndidinga ithontsi lamanzi nokuba liwa egqabini. 1 Korinte 13: 4) Uma ingane inenkinga yokufunda, abazali abanothando bazama ukuyisiza, abalokothi bayenze izizwe iyisithumuthumu noma ingelutho.

Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni. Ndijongeka nje ngehashe Ndisisilwanyana sasendle Idyasi yam inemibala emnyama nemhlophe Ndithanda ukutya ingca Ndiyintoni?

Yiqiniso, lokho kungase kudinge isineke nekhono, kodwa kuyasebenza ngempela. INDLELA EHLAZIYIWEYO YOMBONISO INIKA ITHEMBA Ukungqamana nexesha lefesti- vali yeminenga uMasipala ube nomboniso wakhe eGearing’ s Point ukususela ngomhla wesi-.
Mhlawumbi ubekele bucala imali yokufunda okanye yokuhlawula isikolo sabantwana, okanye ixesha sele lifikile. Kungenzeka ukuthi ngesikhathi ukhula ubuhlala uzizwa ungathandwa ngendlela eyayihlangabezana.

Naba kabanzi ngezindle okumele uzisebenzise uthobele imifanekiso ethile ( isib. Kodwa nombethe wawusele womile.

Indlela yokufunda amashadi ekhandlela izibani ngaphambili. Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa.
Abafundi ngoku banencwadi yevesi yasegumbini lokufunda abaza kwabelana ngayo, nemibuzo yeli phepha lilandelayo uku- jonga. Vesi ukuvavanya indlela esebenza ngayo imibhalo yabo ecacisayo.


Ukulungisa igalikuni, likhiphe ephaketheni, uliyakaze ngaphansi kwamanzi ebese ulisulasula ukuthi lome ngethawula lephepha. 4 " Ukuba andiseli.

Ukulungisa igalikuni : 1. Ilanga laligqats' ubhobhoyi kwihlathi elomileyo.

( Jwanisi 1: 14, 18 ) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu nokumlalela, kufana nokubona uJehova Nokumlalela. Sonke ezahlukene.

Indlela imbovane eyalihlangula ngayo ihobe Siyamthanda Jiza Wiehan de Jager isiXhosa.

INDLELA-YOKUFUNDA-AMASHADI-EKHANDLELA-IZIBANI-NGAPHAMBILI