Isixuku esikhulu sokwenza isikhathi sezinhlelo eziningi - Eziningi isixuku

Isikhathi sokuzila sakho sizokwaziwa nguwe kuphela ngoba nguwe owazi ukujula kobuhlungu obuzwayo. Okunye Okufana Nalokhu.

Kuyinto encomekayo ukuthanda abasemzini kodwa ngelinye ilanga kuyomele ubazise ukuthi uzimisele ukuqhubeka ngempilo. Lo mcimbi, owenzeka njalo ngonyaka eThekwini, ongeminye emikhulukazi eNingizimu Afrika egqugquzela ukufunda nokukhiqiza imibhalo nezincwadi. Zithathele futhi uprinte lo msebenzi, qedelani isithombe bese niphendula imibuzo ndawonye njengomkhaya. Gwinyai Muzorewa webandla leUnited African National Council uthi silungile isikhathi esifitshane sokulungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngoNtulikazi mhla zingamatshumi amathathu.


Qondanisa abalingiswa beBhayibheli nezinto ezihambisana nabo. ( Bhekaisahluko 5 sencwadiethiOkufundiswa IBhayibheli, izigaba14- 17.
UJesu Usuthisa Isixuku Esikhulu. Wasifundisa izinto eziningi.
Isihlengo— Isipho SikaNkulunkulu Esikhulu Kunazo Zonke ( Ingxenye 2) Ikhasi 2. Ukulinganisa ncamashi isikhathi sokusebenza nesasekhaya akuyona into elula ukuthi uyenze kepha okungcono ngukuzinikela ekuhleleni.
( Bhekaisahluko 5 sencwadiethiOkufundiswa IBhayibheli, izigaba 18- 22. Kufanele sibonise ukuthi siyasazisa isihlengo.

” ( Marku 6: Nalapha futhi uJesu “ waba nesihawu” ngenxa yokulamba kwabantu ngokomoya. UDavide Ubonisa Isibindi, Enezikhali Ezimbalwa.

Kulesonto eledlule, ngike ngavakashela umcimbi obizwa ngokuthi i- “ Time of the Writer“. Isihloko esilandelayo sizoxoxa ngako.
Lapho ehla wabona isixuku esikhulu, kodwa waba nesihawu ngaso, ngoba sasinjengezimvu ezingenamalusi. Isihlengo singasilethela izinzuzo eziningi.
Isixuku esikhulu sokwenza isikhathi sezinhlelo eziningi. IsAmbulo 7: 9, 14, 15) Ziye zaba yini izithelo kulo nyaka odlule zeqembu elincane elisasele loFakazi BakaJehova abagcotshiwe nabangane babo, isixuku esikhulu?
ISIXUKU-ESIKHULU-SOKWENZA-ISIKHATHI-SEZINHLELO-EZININGI