Isu lokuqapha phambili - Phambili lokuqapha


Umbhali usebenzise izimpawu zokuloba ukuvuselela. Umsebenzi wethu esijutshelwe uvula siwenze njengoMnyango Wezempilo KwaZulu- Natali ukunikezela ngohlelo lwezezempilo.

Feb 06, · Kodwa hamba juba bayokuchutha phambili; hamba Nomthandandazo bayokuchutha ngaphambili Kubo bonke omakhelwane ngikweleta kusukela esalukazini kuze kuyoshaya enganeni yakhona ngoba njalo uma ungishayele ucingo ngitatazela ngime ngezinyawo ukuze ungalali ulambile, ukuze singaveli isimo sakho sasemumva phambili. Umdlalo oqukethe abalingiswa abahlukene ngokwemibono kanye nolwazi lwempilo.

Ngokohlelo lokuqapha ukuKhula, izinga selenyuke lisuka kuma- 75. Inqubekela phambili yolwazi Inqubekela phambili ichaza inqubo yokuthuthukisa amakhono nolwazi oluseqophelweni eliphezulu nolunzima IZitatimende zeziFundo zikhombisa inqubekela phambili yolwazi kusuka ebangeni ukuya kwelilandelayo.

" Kungenxa yenjongo yokufezekisa lo mbono okwenze kwasungulwa uHlelo Lokuphathwa. ALKALAMI is 24/ 7 News paper free- to- published Hausa- language entertainment and lifestyle created.


Transferring the learning into practice and action, Sihambela Phambili encourages alumni of programmes – Educo Africans – to advance their entrepreneurial and economic productivity, and to become agents of positive change in their communities through youth- led social and environmental networks. Ngo, iTheku liyohlonishwa njengeDolobha elingungqa phambili e- Afrika ngenhlalakahle nokunakekela izakhamizi, lapho zonke izakhamizi ziyohlala ngobumbano.


Isu lokuqapha phambili. Jaridar Alkalami.

Sengiqhubekela phambili odabeni lwanamhlanje. 2% liya kuma- 85% ngonyaka wezi- / 12,

2, 078 likes · 30 talking about this. Isu lesiFundazwe saKwaZulu- Natali lokubhekana neSandulelangculazi neNgculazi, neZifo eziThathelana ngokoCansi neSifo soFuba likalibeka imikhombandlela ecacile ezosiza ekubhekaneni neSandulelangculazi neNgculazi, neZifo eziThathelana ngokoCansi.

ISU-LOKUQAPHA-PHAMBILI