Izinselele ezinkulu ezibhekene nenqubo yokuhweba yamazwe ngamazwe - Ezibhekene ezinkulu

A Book about How Four Growing Institutions Control Human Thought, Behavior, and Identity, and How We Can Dismantle Them to Attain Justice, Freedom, Autonomy, Sustainability, Biodiversity, and Human and Ecological Well- being. UKUBALULEKA KWAMAGAMA ABANTU, IZIBONGO NEZITHAKAZELO ZASENTSHONALANGA AFRIKA, EMPUMALANGA AFRIKA NASEMZANSI AFRIKA NGOKWESIKO NENQUBO VASE- AFRIKA 5.

Isidingo esinikezwa yilezo zimboni ezibhekene nokwamukela lokho okushintshwayo kanye nokunye ukuxhumana kwangaphakathi okuthunyelwa kulezozithuthi ezishintshisana khona ngaphakathi ngendlela elinganayo naleyo esetshenziswa ezinye izimboni ezinkulu. Izikweletu ezinkulu zase- Turkey ezenziwe ikakhulukazi ngemali yamazwe angaphandle kanye nokuncipha kwemali yamazwe angaphandle egcinwe yibhangengodla lase- Turkey kufake lelo zwe obishini olukhulu lokuhoxiswa kwezamba ezinkulu zotshalomali oluvela emazweni angaphandle, osekudale umonakalo omkhulu kwelase- Turkey, futhi lokho kwenzeke ngesikhathi.

Ngempela, ezinye izinsiza akukhulunywa ngazo, njengoba abasebenzi baseBhange bengababuzi abatshali bezimali ngezinye izindlela zokuhweba ezimaqondana nokuhweba emhlabeni wonke, ezilanganisa amafutha asuke emoshiwe ngemikhumbi yokuhweba kanye nokuthutha ngamatruki. Accord ngoZibandlela wonyaka odlule ngamazwe ayisihlanu ngesinyenyela, okwalandela.
Esinye isikhondlakhondla kulomsebenzi wamanzi yinhlangano yokuhweba yamazwe omhlaba ( World Trade Organisation- WTO) esebenzisa umgomo wayo kwezamanzi obizwa ngokuthi yi- ( General Agreement on Trade in Services- GATS). Izinselele ezinkulu ezibhekene nenqubo yokuhweba yamazwe ngamazwe.

Izimboni ezinkulu zaseNtshonalanga ezithenga ukwehliselwa amanani. 2 Umlando wase- Afrika nenqubo yabantu bakhona.

IZINSELELE-EZINKULU-EZIBHEKENE-NENQUBO-YOKUHWEBA-YAMAZWE-NGAMAZWE