Uhlelo lwe heiken ashi yokuhweba ukuze kube nomunye umuntu - Ashi heiken

Umbuzo: " Kuyisono yini ukuchitha emhlabathini ngokwezi likaNkulunkulu? Enye indlela eyokuhamba.

Ubuhle yinto eyigugu kakhulu kwisintu sonke, ikakhulukazi isifazane, yize noma sengike ngibone amadoda nawo esezikhathaza kakhulu ngakho. " Impendulo: IBhayibheli alikubeki kucace ukuthi ukuchitha imbewu yendoda emhlabathini kuyisono noma cha.
I Z o bese udla nemithi oyinikwa abezempilo. “ Ngaphandle kokuthi sizosiza abantu bathole uthando kuzophinde kudlalwe kube mnandi kulolu hlelo. Sep 22, · Ubuhle yisiphiwo osiphiwa wumdali. Nazi ezinye izincazelo zamaphupho abo: - Ukuphupha kukhona umuntu oxova ujeqe noma ubona ufulawa.

Uhlelo lwe heiken ashi yokuhweba ukuze kube nomunye umuntu. - Omunye aphuphe ebona. Lokhu babekubona ngamaphupho ababa nawo. Umtholampilo uyokunika uhlelo lokudla oluyosiza ekukhuliseni ingane yakho isesesibelethweni.
Kepha ke leyo yindaba yangelinye ilanga. Komunye umuntu ngokuthintana nomunye noma ukuqabula umuntu onaleso sifo.

Uthe bazimisele ukwenza umsebenzi ngendlela enohlonze nesezingeni eliphezulu ukuze nabantu abafisa ukungena kulo msebenzi bazi ukuthi kufuneka umuntu ashaye into. Ave emuhle umuntu.


Indaba esithola kahle eBhayebhelini indaba kaOnani ku Genesise 38: 9 10. Okhulumela uMzansi Magic, uNondumiso Mabece uthe uthando yinto ebalulekile empilweni yomuntu kanti uma umuntu eludinga angaze aluthole nalapho ebengacabangi ukuthi angaze aluthole khona.

Ujeqe wakhukhumala kakhulu. Uma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya noma engakasho abantu abadala bayakwazi ukuthi bazi kungekho umuntu owaziyo.

Awukwazi ukuzikhethela ukuthi ube muhle, yinto ezenzekelayo ngaphandle kokucelwa noma ukuthathwa ngenkani.

UHLELO-LWE-HEIKEN-ASHI-YOKUHWEBA-UKUZE-KUBE-NOMUNYE-UMUNTU