Ukubalwa kwezimali ezenzelwe izinketho zabasebenzi - Izinketho ukubalwa

1 Imibono yohlelo lomsakazo Ukhozi FM 88 4. UNGQONGQOSHE wezokuXhumana uNkk Ayanda Dlodlo welule izinkontileka zezikhulu ezisabambile enhlanganweni yezokusakaza kuleli iSouth African Broadcasting Corporation ( SABC), okuhlanganisa neyesikhulu sezimali esisabambile kuze kuqashwe abantu ngokuphelele.
NJENGOBA sisaqhubeka nokushintshanisa amadoda wodwa kule nyanga yawo, sibone kukuhle sikhiphe unyawo nangabantu besilisa abasemgangathweni. 2 Ukuhlaziywa kwezimvo zabasebenzi nabafundi mayelana nempumelelo yokusetshenziswa kwezilimi zesintu ezikhungweni zemfundo ephakeme 87 4.
Ukubalwa kwezimali ezenzelwe izinketho zabasebenzi. Eli- nye lalomathuba anjalo kwakuxa ndema phambi komfanekiso obalaseleyo owawenziwe ngumzobi wase-.

Awubheke nje namuhla sikwethulela insizwa engadinge ngisho kwethulwa ngenxa yokuthi yaziwa cishe eNingizimu Africa yonke ngokulingisa. 1 N jengabanye abaninzi, ndikhe ndaphenjelelwa yi- misebenzi emihle yobugcisa kunye nomculo.

Ukuthemeleza sikwazi njengokukhuluma inkulumo engaqondile umuntu kuze kuthiwe ugudla iguma kodwa kulendaba sibheka lapho abantu bethemelezela idlozi. Bašomi Mehuta kamoka ya tshwaelo ya motho mo tshepedišong ya tsweletša gomme e a karetša mošomo wa matsogo le menagano.

Ukusebenza kwabantu Zonke iintlobo zegalelo elenziwa ngabantu kwinkqubo yomsebenzi wemveliso, ezibandakanya ilinge ngokwamandla omzimba okanye ngokwengqondo. Kuyini ukuthemeleza?


2 Ukuhlaziywa kwezimvo zabafundi nabasebenzi bephawula ohlelweni lomsakazo Ukhozi FM 90. Umagazini i- Newsweek waphawula: “ Iziphathimandla zishaqiswa ukushushumbiswa kwezidakamizwa osekwande kakhulu, ukwanda kokusetshenziswa cishe kwazo zonke izinhlobo zezidakamizwa kanye nokuntuleka kwezimali— nokwaziswa— okudingekayo ukuze kulwiwe nakho.

SinguMnyango ngokubambisana nomnyango wokuhlunyeleliswa kwezimali sabona kungcono ukuthi lezi zingane zakhelwe ezalo ijele ukuze zingabhadli ejele nabantu abadala okungaze kube nomthelela ekuziphatheni kwazo,.

UKUBALWA-KWEZIMALI-EZENZELWE-IZINKETHO-ZABASEBENZI