Ukuhweba kanye nezindlela zokutshala izimali ekuziphatheni kwezezimali - Izimali nezindlela

UMkhandlu ungamukela uphinde ugunyaze isicelo sokusungulwa kanye nokunakekelwa kwamathuna anabanikazi bawo kumbe indawo okugcinwa kuyo umlotha esemhlabeni onabanikazi bawo ngokwemibandela ebekwe yiwona uMkhandlu. 2 Inqubomgomo yolimi yezemfundo e- Ireland 24 2.

Umlingiswa oyisicaba akasiyena umalalephenduka endabeni noma emdlalweni wonkana. Ezilawulwa uhulumeni), kanye nakubahloli bamabhuku eminyangweni kahulumeni, nasezinhlakeni zikahulumeni, nasezikhungweni zezomthethosisekelo, komasipala namabhodi, kumakhomishani, ezinkampanini, kokopoletsheni, kwabezikhwama noma ezinhlakeni zikamasipala nezilawulwa nguye,.
3 Izinhlobo zokuhlelwa kolimi nenqubomgomo yolimi kanye nezindlela zokubuka ukuhlelwa kolimi 18 2. Ngakhumbula iseluleko esinothando kanye nokulunga sikaMongameli Harold B. Owesifazane osemusha okuthiwa u- Isabella uthi, “ Ngicabanga ukuthi ngifuze ubaba, ngoba naye unayo le nkinga yokungenzi izinto kusenesikhathi. Ngafundisisa ngakho konke enginako ngaphansi kwenkokhelo.


Lase- Africa siqale ukubikwa ngo-, sibonakala entshonalanga kanye namaphakathi nezwe lase- Africa, lapho senze umonakalo omkhulu kabi ikakhulukazi embileni. Kunabalingiswa abayizicaba kanye nabalingiswa abayindilinga – nokuba yimiphumela yendlela umbhali ababeka ngakhona abalingiswa.

Ofanelekile omaqondana nokusungulwa kanye nokulawulwa kwamngcwaba omphakathi. Ukuguqulela kwezezimali, kwezomthetho, okukhombisa amakhono) ukulungisa umbhalo uhambelane nolimi oluhlosiwe, ukwetha nokwenza izihlokwana.


Author: Pan South African Language Board. ( a) Abalingiswa abayizicaba Umlingiswa oyisicaba umlingiswa ovele abe yinto eyodwa nje, angashintshi.
Ukuhweba kumbe ukuzingelwa kwezinyamazane, ukwamukelwa kwezivakashi 3 Inqubomgomo yolimi yezemfundo ephakeme e- Ireland 25 2.


Ekupheleni kwalesi sifundo abafundi bazokwazi: · Ukusebenzisa izindlela ezifanele zokuguqulela na/ noma ukuhlelwa kwemibhalo nokulungisa umbhalo uhambelane nolimi oluhlosiwe. UKUXAZULULA UKUHLUKUNYEZWA NGOKWECANSI: UMQONDISI WEZINGANE, IMINDENI KANYE NAMALUNGA WOMPHAKATHI Sithanda ukubonga labantu abalandelayo ngoxhaso lwabo kanye.

Uma kukhulunywa ngezaqheqhe noma izangqondo ezinamafutha enelisa isizwe kushiwo imisebenzi yocwaningo eyengula ulwelwesi lokungazi kuleso naleso sizwe. Okwaqala njengenhlekelele kwezezimali, uma ukubhekile, ezikhungweni zokwebolekisa ezimbalwa sekuqubuke kwaba isimo esibaluleke kakhulu sesikweletu emhlabeni jikelele, nemiphumela enamandla yokukhiqiza ngempela kanye nokuhweba.

” Ngafunda, ngajula, futhi ngathandazela ngaphezu- lu kwalolu hlaka lama- 22. Ukuhweba kanye nezindlela zokutshala izimali ekuziphatheni kwezezimali.

Kanye no- 75% kuma- equities. Ucwaningo lonke luzobheka ukuthi mbangela yini eyenza umuntu kuthiwe ulandele incazelo yegama lakhe.

Kanye nabanye abakhuluma izilimi zesiNtu e- Afrika. Singawugxeka umhawu, umqondo omfishane kanye nokunganaki kwabaphathi bezinkampani.

Ukusetshenziswa kolimi kanye nokusebenzisana kolimi eNingizimu Afrika : ukuhlolwa kwendlela yokusetshenziswa kolimi ngumphakathi kukazwelonke : umbiko ofingqiwe. Yize ukuba komgodlagodla nama- equities kanye nezinye izinto zokutshala izimali kuncika ekutheni izimenenja zokutshalwa kwezimali zibona kanjani ngezimakethe zokutshalwa kwezimali zona ngaleso sikhathi, isiKhwama sona ngokwaso kulindeleke ukuthi okungenani sikwazi ukuba nama- equites aphakathi kuka.

Leeanginika sona egcizelela: “ Hal, uma ufuna ukuthola isambulo, yenza umsebenzi wakho wasekhaya. ECarletonville kanye nase- Nelson Mandela Academic Hospital eMthatha; kanti lokhu kungenziwa nasezibhedlela zikahulumeni noma kodokotela abazisebenzayo abaqokwe nguMnyango Wezempilo.
2 UMASIPALA UMSUNDUZI IMITHETHO EMAQONDANA NENTELA KAMASIPALA YEZAKHIWO KANYE NOMHLABA KAMASIPALA. 1 Ukuhlelwa kolimi eTanzania 26.


1 Ukuhlelwa kolimi e- Ireland 23 2. IMITHETHO EMAQONDANA NENTELA KAMASIPALA YEZAKHIWO KANYE NOMHLABA KAMASIPALA.
UKUHWEBA-KANYE-NEZINDLELA-ZOKUTSHALA-IZIMALI-EKUZIPHATHENI-KWEZEZIMALI