Ukuhweba okunezimakethe ezimakethe zesitoko kanye nokukhetha - Okunezimakethe zesitoko


INkosi ithanda wonke umuntu olalela umlayezo Wayo, futhi Iyazazi izinhliziyo kanye nezimo zethu ngamunye. Sebenzisa lemibuzo ukusiza ukuqinisa odade bakho nokwenza Inhlangano Yabesimame Yenkululeko ibe yingxenye ebalulekile yempilo yakho.
• Dlala noma yimuphi umdlalo. Ukuyibeka kalula nje le nto, ekwakheni abalingiswa bakhe, umbhali akazami ukwenza izithombe ezifuze abantu abaphilayo, kodwa okunalokho unika umqondo wokuthi.

Ngokuba uma kungena esinagogeni* len. Ukuhweba okunezimakethe ezimakethe zesitoko kanye nokukhetha.

Imithetho kamasipala emayelana nezindawo zokungcwaba kanye nezokulothisa izidumbu. Umbuzo: " Ubekuphi uJesu kulezinsuku ezinthathu phakathi kokufa kanye nokuvuka?

24: 23 Bazalwane bami, ukukholwa kwenu yiNkosi yethu yenkazimulo uJesu Kristu makungabi nokukhetha abantu. 1 Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo kanye Nokunxeshezelwa Emsebenzini Embonini yezimayini Uhla Lemininingwane Lwezinhlaka Ezisiza Umphakathi.

Ukubhabhathizwa Kanye Lobuhlobo Bakho LoNkulunkulu ( Ingxenye 3) UmKhristu osezinikele kuNkulunkulu ukhangelelwe ukuthi aphile impilo enjani? Kuyini okungenza umKhristu osezinikele kuNkulunkulu abe leqiniso lokuthi angenelisa ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu?

" Impendulo: 1uPetro 3: 18 19 lithi izwi, Ngokuba uKrestu wafela izono zethu kwaba kanye, abalungileyo nabangalungile, ukusiletha kuNkulunkulu. Xhumana nesikhungo solwazi oluphathelene noshevu bese ulandela iziqondiso zokwelapha ezingezansi.

Iphuzu elibaluleke kakhulu mayelana nokwakhiwa kanye nokubunjwa kwabalingiswa elokuthi umbhali kumele ethule abalingiswa abaziphathisa okwabantu abaphila ngempela. Ngokwenzeka, kanye nakokunye okwenzeka okufanayo, ukuthi ukuthola inzuzo enkulu eza ngokulalela abaprofe- thi nabapostoli abaphilayo, kufanele sikhokhe inani thina lokuthola isambulo. 1 UMTHETHO KAMASIPALA OMAQONDANA NEMITHETHO NEMIYALELO YOMKHANDLU KANYE NAMAKOMIDI KAMASIPALA Makushaywe uMthetho nguMkhandlu kaMasipala waseMandeni, ngokweSigaba 156( 2). 7 inqubo yokuhlola umthelela ozoba khona kwezemvelo kanye nesicelo sokuphathwa kokungcola ukunwetshwa okuhlongozwayo kwamadamu omlotha esiteshini.

KUZOQOSHWA intandokazi yomdlalo weshashashalazi, uMabatha ngenhloso yokufundisa ngawo isizukulwane samanje nokuwusabalalisa emhlabeni jikelele. Umasipala umsunduzi.

Ukuzivocavoza • Zivocavoce imizuzu engama- 30, amahlandla amathathu kuya kwayisihlanu ngesonto. Ukuze uhlale uphilile futhi ungumqemane, yiba nenjwayelo kanye nokuziphatha okuzok- wenza ngcono impilo yakho futhi kunciphise amathuba okugula.

Thatha isitsha sokufaka kanye nesampula lomuthi noma loshevu noma lesitshalo noma lelinye isampula eliphathelene nempilo ukuse emtholampilo Alnoma esibhedlela nesiguli. Abazalwane mabangakhethi abantu # Lev.
Ilungelo lokuthola amanzi kanye nokuhlwengiswa kwamanzi Amanzi ayipilo, ihlwengiso lisithunzi Umhlahlandlela we- SAHRC omayelana nelungelo lakho. Umthetho wezwelonke olawula ngezokuboleka kanye lomthetho wenkambiso wezwelonke wokukweletha ( isiNdebele) 1 Umthetho wezwelonke wezokuboleka owesi shumi lanye ngomnyaka ka Inhloso yalumthetho ngokukhulisa kanye nokumemethekisa ngokokuhlalisana kwabantu lenhlalakahle yabantu beNingizi Afrika,.
Wabulawa ngokomzimba kodwa waphila emoyeni, ngabe waya ukushumayela imimoya emajele. Funda lomlayezo futhi, ngokufanelekile, xoxa ngayo nalabo dade obavakashelayo.

UKUHWEBA-OKUNEZIMAKETHE-EZIMAKETHE-ZESITOKO-KANYE-NOKUKHETHA