Ukulinganisa okuphambene nokwahlukana - Nokwahlukana okuphambene


17 Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Singathola kanjani ukulinganisa phakathi.

Nokwahlukana kwezinto. Find the seed at the bottom of your heart and bring forth a flower goolge.

7: 14 Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. 17 Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo.


Amadiyakoni mawabe. Qikelela, ukulinganisa.

17- Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. NgoMoya khona aniyikufeza izinkanulo zenyama, ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukanuka okuphambene neyama, ngokuba lezizinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo, Gal.

Ukulinganisa okuphambene nokwahlukana. Ababefundisa okuphambene neqiniso kubonakala sengathi babefuna ukukhuphula izinga labo lokudunyiswa phambi kwamaJuda akubo eGalathiya kanye namanye amaKrestu angamaJuda eJerusalema.

18 Kepha uma niholwa nguMoya, aniphansi komthetho. Baletha mibono mini ukukhulumela.


UYILO LWESIFUNDO ( Number 3) IGREYIDI: 2 IIYURE NGEMINI: 1 YURE, 50 MIZUZU IXESHA LILONKE: 9 YURE, 10 MIZUZU. Kanjena, kungani abantu abaningi bekholwa okuphambene kangaka neMibhalo na?

Nezifebe, nabesilisa abalalanayo, nabathumbabantu, nabaqambimanga, nabafungela amanga, noma kungakhona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo, 1 Thimothewu 1: 10 Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa,.
UKULINGANISA-OKUPHAMBENE-NOKWAHLUKANA