Uma kwenziwa ngaphambili - Ngaphambili kwenziwa

AMASIKO NEZITHETHE NEENDLELA ZOKUZIPHATHA KWAXHOSA by ZODWA CAROLINE GCINGCA- NDOLO Submitted in fulfilment of the requirements for The degree of MASTER OF ARTS In the subject AFRI. Izwe okwesikhashana kade benomazisi waseNingizimu Afrika ngaphambili.

Yize noma kwenziwa konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuphepha kwawo. " Ayi ngoba sicebili ekhaya ukuthi nje kuyabanjiswana uma kwenziwa izinto" ",.

Mna ke ndingu Ngubelanga. Uma kwenziwa lokhu kuhlola bazokubuza imibuzo eminingi mayelana.
Yehlukanisa ukudla okuluhlaza kokuvuthiwe uma ukufaka. Ngabaphathi uma ngisebenzela elabhorethri, eShabhu noma kwenye indawo;. Umbuzo: Manje lokho khona kwiyini, kwenziwa ngesikhumba sani? Aug 20, · Mhlekazi ndiyavuya xa uMzantsi Afrika unabantu abafana nawe. Lokhu kwenziwa ngokuhlolwa esikhungweni sezempilo ukuze. Xhosa Bible, full text etext at sacred- texts.

Uma kwenziwa ngaphambili. ( THE STUDY OF ISIZULU MEDICINAL NAMES AS REFLECTED IN INDIGENOUS HEALING SYSTEMS) by.

Ukuchaza ukuthi iziphi izincwadi ezidingekayo uma ufaka isicelo semali yesibonelelo. Ibinganwabisa into yokuba singapheli nje eMaXhoseni sifake abenguni bonke.
Umuntu onolwazi ngoba uma kwenziwa ifunda lingabhobosa inyongo bese. UCWANINGO LWAMAGAMA EMITHI NGESIZULU NJENGOBA ESETSHENZISWA EKWELASHWENI NGENDLELA YENDABUKO.

Uma owesifazane ekwazi ukuhlela ukuthi ufuna ukukhulelwa nini, uyonciphisa amathuba. " Kunzima ngane yami ngeke sime endleleni yakho ngoba abadala bavuma.


Kuhle kakhulu uma lokho kwenziwa omunye onezwi eliqinile futhi elikhulu. Ongakulungiselela ngaphambili: • Funda isifundo sonke.

Amakhondomu uma kwenziwa ucansi. Uma abantu benawabo.

Kuyihlazo elikhulu ngokwesintu ukukhulelwa kwentombazane ingashadile. Kubalulekile ukuqonda ukuthi uma ngabe ukhathazekile ngokuthi mhlampe ingabe unesifo socansi ( STD) siza ubonane nodokotela ukuze.

Azifuneki izicathulo ezivuleke ngaphambili, ngemuva noma ezingavalekile. Amantombazane uwathumela esikoleni kodwa uma sebeqedile isikole ngoba imali ayikokahle abakwazi.

Uma intombazane ikhulelwe ingashadile kufanele lowo oyikhulelisile akhokhe. Le ndawo ke umhlabi uyayazi ngoba usuke eseqeqeshiwe ngaphambili.

Umbuzo: Kuba ngemuva noma ngaphambili? Ukuthi Andiswa and Qiniso onke abhalwe kanjalo ngaphambili kumanamba plati.

Ngakho, uma ungakezi ngaphambili, funda le miyalelo. Lonto ndiyitsho kuba ndithe xa ndenza uphando ngesibongo sasekhaya nadfumana ukuba sifaka amaSwazi, AmaZulu, kunye namaXhosa.

UMA-KWENZIWA-NGAPHAMBILI